15th September 2016
By Tom Law

5-Point Test for Hate Speech – Macedonian

ГОВОР НА ОМРАЗА

Download the EJN 5-point test for hate speech in Macedonian and use it in your newsroom

СВРТУВАЊЕ НА СТРАНИЦАТА НА ОМРАЗАТА: МЕДИУМСКА КАМПАЊА ЗА ТОЛЕРАНЦИЈА ВО НОВИНАРСТВОТО

Кога станува збор за говорот на омраза, Новинарите и уредниците мора да застанат и да размислат за потенцијалното влијание на навредливи, запаливи содржини. Следниот тест, кој е изработен од EJN и е заснован врз меѓународни стандарди, ги нагласува прашањата за собирањето, подготовката и дистрибуцијата на вести и помага да се стави во eтички контекст тоа што е кажано и кој го кажува.

ТЕСТ ОД 5 БОДА ЗА НОВИНАРИ

 1. СТАТУС НА ГОВОРНИКОТ

 • Како може неговата позиција да влијае врз неговите мотиви?
 • Дали тој треба воопшто да биде слушан или едноставно треба да биде игнориран?

      2. ДОФАТ НА ГОВОРОТ

 • Колку далеку патува говорот?
 • Дали постои образец на однесувањето?

      3. ЦЕЛИ НА ГОВОРОТ

 • Како тој му е од полза на говорникот и на неговите интереси?
 • Дали е наменет намерно да им предзвика штета на другите?

       4. САМАТА СОДРЖИНА

 • Дали говорот е опасен?
 • Дали би можел да поттикне насилство кон други?

        5. КЛИМА НА ОПКРУЖУВАЊЕТО СОЦИЈАЛНА / ЕКОНОМСКА / ПОЛИТИЧКА

 • Кој би можел да биде под негативно влијание?
 • Дали постои историја на конфликт или на дискриминација?

НЕМОЈТЕ ДА СЕНЗАЦИОНАЛИЗИРАТЕ!

ИЗБЕГНУВАЈТЕ ДА ОБЈАВУВАТЕ НАБРЗИА

ДАЈТЕ СИ МОМЕНТ ЗА РАЗМИСЛУВАЊЕ

Download the EJN 5-point test for hate speech in Macedonian and use it in your newsroom

Download


The EJN’s 5-Point Test Infographics

The EJN’s 5-point test infographic has been translated into over 20 languages. Download it and use it in your newsroom. Contact us if you would like to support the campaign by translating the test into more languages.

Hate Speech


Watch the EJN Hate Speech video playlist

The dangers of hate speech in journalism are well known and can have tragic consequences. In response, the Ethical Journalism Network launched the Turning the Page of Hate campaign in 2014 to mark the 20 year anniversary of the Rwandan genocide.