Download the EJN 5-point test for hate speech in Macedonian and use it in your newsroom.

СВРТУВАЊЕ НА СТРАНИЦАТА НА ОМРАЗАТА: МЕДИУМСКА КАМПАЊА ЗА ТОЛЕРАНЦИЈА ВО НОВИНАРСТВОТО

Кога станува збор за говорот на омраза, Новинарите и уредниците мора да застанат и да размислат за потенцијалното влијание на навредливи, запаливи содржини. Следниот тест, кој е изработен од EJN и е заснован врз меѓународни стандарди, ги нагласува прашањата за собирањето, подготовката и дистрибуцијата на вести и помага да се стави во eтички контекст тоа што е кажано и кој го кажува.

Hate Speech 5-Point Test - Macedonian

ТЕСТ ОД 5 БОДА ЗА НОВИНАРИ

 1. СТАТУС НА ГОВОРНИКОТ

 • Како може неговата позиција да влијае врз неговите мотиви?
 • Дали тој треба воопшто да биде слушан или едноставно треба да биде игнориран?

      2. ДОФАТ НА ГОВОРОТ

 • Колку далеку патува говорот?
 • Дали постои образец на однесувањето?

      3. ЦЕЛИ НА ГОВОРОТ

 • Како тој му е од полза на говорникот и на неговите интереси?
 • Дали е наменет намерно да им предзвика штета на другите?

       4. САМАТА СОДРЖИНА

 • Дали говорот е опасен?
 • Дали би можел да поттикне насилство кон други?

        5. КЛИМА НА ОПКРУЖУВАЊЕТО СОЦИЈАЛНА / ЕКОНОМСКА / ПОЛИТИЧКА

 • Кој би можел да биде под негативно влијание?
 • Дали постои историја на конфликт или на дискриминација?

НЕМОЈТЕ ДА СЕНЗАЦИОНАЛИЗИРАТЕ!

ИЗБЕГНУВАЈТЕ ДА ОБЈАВУВАТЕ НАБРЗИА

ДАЈТЕ СИ МОМЕНТ ЗА РАЗМИСЛУВАЊЕ

Hate Speech

The dangers of hate speech in journalism are well known and can have tragic consequences. In response, the Ethical Journalism Network launched the Turning the Page of Hate campaign in 2014 to mark the 20 year anniversary of the Rwandan genocide.

Find our more about the EJN test for hate speech